OBCHODNÍ PODmÍNKY

pro prodej členské sekce (elektronické předplatné)

Podnikám na paušál

I.

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

    Tyto obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „OP“) platí pro nákup (vstup) do placené členské sekce (elektronické předplatné) Podnikání dělám paušálně (dále též i jen jako „digitální obsah“) přes webové rozhraní www.movegeen.com provozované Jakubem Kudláčkem  IČ: 75324270, se sídlem Minská 2782/12, 390 05, Tábor jako fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Tábor (dále též jen jako „Prodávající“).
    Nákup přístupu do placené členské sekce probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. OP. Tyto OP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení OP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem OP). OP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.movegeen.com souvisí.
    OP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než elektronické předplatné koupíte. Prosím, přečtěte si pozorně OP a v případě nejasností a otázek mě kontaktujte ještě před objednáním elektronického předplatného (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat/Submit“). Kontakty naleznete v čl. II. OP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi oběma stranami. Kliknutím na tlačítko „Odeslat/Submit“ potvrzujete, že jste OP viděli, četli a souhlasíte s ujednaným obchodem a spoluprácí, jaký je zde popsán. Potvrzujete, že Vaši objednávku myslíte vážně, a že  jste připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Kupní smlouvy. Tedy zaplatit Vámi stanovenou cenu a z mojí strany obdržet elektronické předplatné.
    OP Vám dává k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci byl vytvořen obsah:

Obsah OP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek

II. Důležité pojmy (definice)

III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

IV. Cena elektronického předplatného a platba

V. Dodací podmínky

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

VII. Odstoupení od Kupní smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X. Závěrečná ustanovení

II.

Důležité pojmy (definice)

    PRODÁVAJÍCÍ

Prodávající: Ing. Jakub Kudláček
se sídlem/místem podnikání: Minská 2782/12, 390 05, Tábor
Kontaktní telefon: +420 737 264 187
Adresa pro doručování elektronické pošty: kuba.kudlacek@gmail.com

    KUPUJÍCÍ

Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.movegeen.com uzavře se mnou , jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupí elektronické předplatné. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

    SPOTŘEBITEL

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu se mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

    SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

Je jí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení OP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

    SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

Je Kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.movegeen.com vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

    ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

     Kupující objednává elektronické předplatné přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

    POPIS ELEKRONICKÉHO PŘEDPLATNÉHO

Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného elektronického předplatného včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co Kupujícímu může přinést a v jakém formátu je poskytován. Je zde i popis bonusů (slev), které jsou k elektronickému předplatnému poskytnuty, pokud aktuálně nějaké jsou, viz více u popisu produktu. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinnen uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

    OBJEDNÁNÍ ELEKTORNICK0HO PŘEDPLATNÉHO

Pro objednání elektronického předplatného přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte (dle aktuálního prodejního formuláře) vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, věkový rozsah a telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat/Submit“.

O obdržení objednávky vás budu informovat emailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce, resp. registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném emailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo emailem (na adresu uvedenou v čl. II. OP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávku mám právo zrušit.

    Kupní smlouva se uzavírá v českém nebo anglickém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto OP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV.

Cena a platba

    CENA ELEKTRONICKÉHO PŘEDPLATNÉHO

Cena elektronického předplatného na webovém rozhraní je vždy aktuální a platná. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena (sleva), je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru elektronického předplatného nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat/Submit“) je již konečnou cenou.
    Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u elektronického předplatného v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinnen vám za takovou zjevně chybnou cenu eletronické předplatné dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
    Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinnen vám elektronické předplatné dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává elektronické předplatné v mém vlastnictví.

    ZPŮSOB PLATBY

Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– bezhotovostně platební (debetní/kreditní) kartou na můj účet. Budete provedeni platebním formulářem a po zaplacení obdržíte informace o zakoupeném elektronickém předplatném na email potvrzující přijetí objednávky.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo eurech podle aktuálního směnného kurzu vaší banky.

    SPLATNOST KUPNÍ CENY

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedený v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Eletrkonické předplatné není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V.

Dodací podmínky

    ZPŮSOB DODÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PŘEDPLATNÉHO

Přístup do elektronického předplatnéhovám bude zaslán po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno otevřít.

    DODACÍ LHŮTA

Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude elektronické předplatné dodáno nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude elektronické předplatné (přistup do placené sekce) dodáno obratem po provedení platby.

    NÁKLADY NA DOPRAVU

S ohledem na charakter produktu (elektronické předplatné) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.
    Po dodání elektronického předplatného si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohl provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto OP.
    Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s placenou sekcí ve vašem internetovém webovém rozhraní (podrobnosti obsahuje čl. VI. OP).

VI.

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

    Digitální obsah (elektronické předplatné) zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s webovým rozhraním. Obsah otevřete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro záskání elektronického předplatného je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
    Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Elektronické předplatné slouží pouze k účelům Kupujícího a informačním účelům a je vytvořen s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o videa, návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Elektronický produkt nemůže nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v elektronickém předplatném.

VII.

Odstoupení od kupní smlouvy

    Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Máte možnost ve lhůtě do 14 dnů od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud elektronické předplatné nesplní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli  jiného důvodu. V takovém případě mě prosím o uplatnění tohoto práva informujte elektronicky na kuba.kudlacek@gmail.com. Jiný způsob odstoupení, než přes zprávu emailem neakceptuji. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi elektronického předplatného nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaké elektronické předplatné jste zakoupili. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
    Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 14denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem na kuba.kudlacek@gmail.com, případně nemožnosti odeslat odstoupení elektronickou poštou je možné doručit osobně či prostřednictvím jiné osoby po předchozí (kupříkladu telefonické) dohodě na čísle +420 737 264 187.
    Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a OP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. OP). Jako Prodávající jsem oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.
    Je-li vám společně se elektronickým předplatným poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

VIII.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

    Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
    Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
    Jako Prodávající vám odpovídám, že elektronické předplatné při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že elektronické předplatné bylo vadné již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí služby (přístup do placené sekce).
    V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat nápravu elektornického předplatného a nebo od smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na úpravu elektronického předplatného bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový e-book bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Za vadu nelze považovat nespokojenost s elektronickým předplatným z důvodu kvality a provedení obsahu. Máte právo si daný obsah bezpaltně vyzkoušet (bezplatná sekce “ZACVIČ SI/Try WORKOUT”) a až poté elektronické předplatné zakoupit.
    Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že elektronické předplatné má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se také nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním elektronického předplatného.
    Pokud vám nebylo elektronické předplatné dodáno v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam elektornické předplatné nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
    Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit emailem na moji elektronickou adresu kuba.kudlacek@gmail.com nebo zavolat na telefonní číslo uvedenou v čl. II OP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

IX.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

    Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. OP nebo na elektronické adrese kuba.kudlacek@gmail.com.
    Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
    Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
    Uvádím, že nejsem vázán žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X.

Závěrečná ustanovení

    Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
    Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.
    Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto OP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
    Tyto OP jsou účinné od 1. 8. 2019.

Doufám a věřím, že budete vždy spokojeni s nabízenou službou, a že vždy společně nalezneme řešení jakéhokoli problému.

Ing. Jakub Kudláček